Waste is worth กับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยผ่านกระบวนการ Design Thinking โครงการ National Summit

วันที่ 6-8 ธันวาคม 2565 นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม นายอวตาร บริบูรณ์วัฒน์ และ นายวัชระ ขันสังข์ รองผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นางปิยพร ศิริปรีชาพันธุ์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 7 คน ผู้คิดค้นผลงาน Waste is worth ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยผ่านกระบวนการ Design Thinking ร่วมกับ อำเภอกระนวน และศูนย์บูรณาการกระนวนเป็นหนึ่ง จนได้รับการคัดเลือก ให้เข้าร่วมโครงการ National Summit ซึ่งจัดโดย Uniliver ร่วมกับมูลนิธิ Jump ณ สำนักงานใหญ่ Uniliver House กรุงเทพมหานครฯ โดยทีมที่ส่งผลงานและได้รับการคัดเลือก Uniliver จะมอบโล่เกียรติคุณ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม