รับการประเมินการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศ รอบลงพื้นที่

รับการประเมินการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศ รอบลงพื้นที่

ในวันนี้ วันที่ 14 มิถุนายน 2565
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ขอขอบคุณ ผู้อำนวย ดร.สุเชษฐ รูปต่ำ รองผู้อำนวยการทุกท่าน ผู้ช่วย ผอ. ทุกท่าน คณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนทุกท่าน กลุ่มบริหารทั่วไปที่ดูแลจัดสถานที่อย่างสวยงาม และงานปฏิคม ฝ่ายเครื่องเสียง ระบบไฟ งานพยาบาลสนาม นักการ แม่บ้าน ในการรับการประเมินการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ จนได้รับคำชมจากคณะกรรม ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง