มหกรรมทูบีนัมเบอร์วันนานาชาติ (TO BE NUMBER ONE INTERNATIONAL) สู่ความเป็นสากล โดยใช้กิจกรรม Dirt is good ซึ่งเป็นโครงการโดยบริษัท Unilever ผ่านมูลนิธิ JUMP Foundation

ศูนย์พัฒนาศักยภาพแกนนำทูบีนัมเบอร์วันสู่สากล (To be Inter Center) หรือ ศูนย์ TIC ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ศูนย์บูรณาการกระนวนเป็นหนึ่ง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มนักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE ได้จัดมหกรรมทูบีนัมเบอร์วันนานาชาติ (TO BE NUMBER ONE INTERNATIONAL) สู่ความเป็นสากล โดยใช้กิจกรรม Dirt is good ซึ่งเป็นโครงการโดยบริษัท Unilever ผ่านมูลนิธิ JUMP Foundation

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565
☝️ชมรมTO BE NUMBER ONE จ.ขอนแก่น
?ชมรมTO BE NUMBER ONE อำเภอกระนวน
☝️ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
?ศูนย์บูรณาการกระนวนเป็นหนึ่ง

??ศูนย์พัฒนาศักยภาพแกนนำทูบีนัมเบอร์วันสู่สากล (To be Inter Center) หรือ ศูนย์ TIC ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ศูนย์บูรณาการกระนวนเป็นหนึ่ง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มนักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE ได้จัดมหกรรมทูบีนัมเบอร์วันนานาชาติ (TO BE NUMBER ONE INTERNATIONAL) สู่ความเป็นสากล
?โดยใช้กิจกรรม Dirt is good ซึ่งเป็นโครงการโดยบริษัท Unilever ผ่านมูลนิธิ JUMP Foundation โดยส่งเสริม“เยาวชน” ให้เกิดทักษะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สร้างเยาวชนต้นแบบและผู้นำ การพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อให้เยาวชนมีทักษะการเป็นผู้นำ เป็นเครื่องมือในการนำการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเป็นต้นแบบที่สร้างความเชื่อมั่นได้ทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ และมีคณาจารย์จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสาธารสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้มาให้ความรู้เรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย ของอำเภอกระนวน
กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมและศูนย์เรียนรู้กระนวนเป็นหนึ่ง

??ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนในวันนี้ ที่ได้ให้การเกื้อหนุน ส่งเสริม ทุกกิจกรรม ของเยาวชนอำเภอกระนวนมา โดยตลอด ??
? ท่านจารึก เหล่าประเสริฐ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น)
? ท่านทวิช พิมพะ (นายอำเภอกระนวน)
? ท่าน ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ (ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่สากล)
? คุณ Hannah Thompson (ผู้อำนวยการ มูลนิธิ Jump Foundation)
? ท่าน ดร.มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง (ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการกระนวนเป็น1)
? ท่าน ดร วิโรจน์ เลิศพงษ์พิพัฒน์
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน)
? คุณสุกัญญา สุรารักษ์ และคณะผู้แทนจาก (สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)
? ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์
? ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกระนวน
? ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน