ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง”การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่วิถีคุณภาพ : ความปลอดภัยในสถานศึกษา”

ผู้อำนวยการ ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ได้มอบหมายให้ รองอวตาร บริบูรณ์วัฒน์ รองวัชระ ขันสังข์
เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง”การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่วิถีคุณภาพ:ความปลอดภัยในสถานศึกษา” ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมี ผอ.สุเทพจินดา สีแก้วรัตน เป็นตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เข้าร่วมประชุมสัมมนาและรับโล่รางวัลประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ดีเด่น (ผอ.สมยศ รัตนถา) ในระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2565 ณ ศุนย์การค้าเชียร์รังสิต ประทุมธานี กรุงเทพมหานคร