ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการประชุม (Plenary Session) เรื่อง Legal Education for Equality & Creativity Conference 2022

? วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ได้นำคณะครูและนักเรียน ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการประชุม (Plenary Session) เรื่อง Legal Education for Equality & Creativity Conference 2022 และได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง เครือข่ายเยาวชนสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมประชาสโมสร โรงแรมอวานี ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
? นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทางโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้ประสานความร่วมมือและวิธีการทำงานร่วมกัน ผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวชน TO BE NUMBER ONE สู่สากล ( TIC )ในการออกแบบ เพื่อก่อให้เกิดแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านนิติธรรมและสิทธิมนุษยชนให้แก่นักเรียน และการฝึกทักษะผู้นำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืนได้มีส่วนร่วมในการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักสิทธิมนุษยชน และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างเต็มที่ และทำให้ค้นพบนักเรียนที่มีความถนัด ความสนใจ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ในลำดับต่อไปในอนาคตได้