รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์ นานาชาติ

??ขอชื่นชมและยินดีกับลูกๆ นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์ นานาชาติ ซึ่งในจังหวัดขอนแก่น มีเพียง 5 โรงเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล คือ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม และโรงเรียนน้ำพองศึกษา
?โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 3 คน (จากผู้เข้าสอบทั้งหมดในจังหวัดขอนแก่น 611 คน) ดังนี้
เด็กชายปฏิภาณ อามาตรสมบัติ
เด็กหญิงปรีชยาพร อินทร์แสง
เด็กหญิงเปรมฤทัย พัดเย็นชื่น

?ขอขอบคุณ คุณครูผู้ฝึกซ้อมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
?ท่านหัวหน้าบัญชา คำธานี
?คุณครูจิรปรียา คำหล้า
?คุณครูวิยดา แก้วใส
พร้อมทีมคุณครูทุกท่านในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์