รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์ นานาชาติ

🏆🏆ขอชื่นชมและยินดีกับลูกๆ นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์ นานาชาติ ซึ่งในจังหวัดขอนแก่น มีเพียง 5 โรงเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล คือ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม และโรงเรียนน้ำพองศึกษา
👉โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 3 คน (จากผู้เข้าสอบทั้งหมดในจังหวัดขอนแก่น 611 คน) ดังนี้
เด็กชายปฏิภาณ อามาตรสมบัติ
เด็กหญิงปรีชยาพร อินทร์แสง
เด็กหญิงเปรมฤทัย พัดเย็นชื่น

🙏ขอขอบคุณ คุณครูผู้ฝึกซ้อมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
👍ท่านหัวหน้าบัญชา คำธานี
👍คุณครูจิรปรียา คำหล้า
👍คุณครูวิยดา แก้วใส
พร้อมทีมคุณครูทุกท่านในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์