โล่รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาธรรมะ โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน

??โล่รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาธรรมะ โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ผลการแข่งขัน นักเรียนได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท คือ นางสาวยุวดา สาคร และนางสาวชฏาพร ศิริบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12
?ขอขอบคุณ คุณครูผู้ฝึกซ้อม นำโดย
?หัวหน้าสุวลักษณ์ เรืองวิเศษ
?คุณครูสมพิศ จังอินทร์
และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาทุกท่าน

?ขอขอบคุณ คุณครูธันยวัตร แก้วสุข ในการนำนักเรียนไปร่วมเข้าค่ายธรรมะ
??ขอขอบคุณ คุณครูชญาณิทิพย์ เขจรสิทธิ์ ที่ออกแบบจดหมายข่าวอย่างสวยงาม