โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็มที่ 3 ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้น

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็มที่ 3 ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้น จำนวน 569 คน เพื่อจะช่วยให้นักเรียนมีภูมิต้านทานและสร้างความมั่นใจเตรียมเปิดภาคเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ นำท่านรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน ให้การดูแลอำนวยความสะดวก และให้กำลังใจนักเรียนอย่างใกล้ชิด

ขอขอบพระคุณคณะครู และบุคลากรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมทุกท่าน ทีมคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จาก หน่วยฉีด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น ที่อำนวยความสะดวก และดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี
?????????
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด