โรงเรียนนาจานศึกษา ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมชมรม To be number 1

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ท่าน ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ท่านรองอวตาร บริบูรณ์วัฒน์ รองชนิดา คุ้มสีไวน์ รองสุพรรษา ธรรมสโรชารองวัชระ ขันสังข์ พร้อมคณะทำงานฝ่ายกิจการนักเรียน ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะครูโรงเรียนนาจานศึกษา อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ซึ่งนำโดย นางจุฑามาศ เวียงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา พร้อมคณะครูให้เกียรติร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้