โรงเรียนนาจานศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

โรงเรียนนาจานศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม