เปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียน เครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยขอนแก่นและศูนย์บูรณาการกระนวนเป็นหนึ่ง ค่ายศิลปะสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ สู่แรงบันดาลใจ

เปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยขอนแก่นและศูนย์บูรณาการกระนวนเป็นหนึ่ง
วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์พัฒนาศักยภาพแกนนำทูบีนัมเบอร์วันสู่สากล (To Be Inter Center: TIC) และศูนย์บูรณาการกระนวนเป็นหนึ่ง จัดกิจกรรมค่ายศิลปะสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ สู่แรงบันดาลใจ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านศิลปะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างแรงบันดาลใจในการสอบศึกษาต่อ ส่งเสริมให้นักเรียนค้นหาความถนัด ความสนใจ มั่นใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง รวมทั้งใช้กิจกรรมทางศิลปะในการช่วยเหลือ ดูแล ปรับพฤติกรรมและทัศนคติของนักเรียนกลุ่มมีปัญหาทางการเรียน กลุ่มติดยาเสพติด และกลุ่มนักเรียนที่มีภาวะซึมเศร้า รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอก เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน