เกี่ยวกับโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ออกแบบโดย นายอัญมัญ สุวรรณรังษี

1.รัศมีแฉก

2.คบเพลิงแตกเปลวยอด

3.ฐานจุดคบเพลิง

4.รวงข้าวล้อมรอบรวงอนุกรม

5.ฐานล่างสุดของคบเพลิงคาดรวงข้าวผูกด้วยเกลียวเชือกรอบตัวอักษร ศ.ก.ว.

6.อักษร "ศ.ก.ว." 

หมายถึง เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. และเป็นแสงแห่งความรุ่งโรจน์ทางการศึกษา

หมายถึง เแสงสว่างแห่งความก้าวหน้า ความหวังและการพัฒนาไม่หยุดยั้ง

หมายถึง จำนวนครูที่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนครั้งแรก

หมายถึง สถานภาพและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ผู้ปกครอง และลักษณะการโอบอุ้มจากประชาชน

หมายถึง การยึดมั่น การรวมพลัง ความสามัคคี

หมายถึง อักษรย่อของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

สีประจำโรงเรียน

ความหมาย

สีน้ำเงิน

หมายถึง องค์พระมหากษัตรย์ ที่ทุกคนจงรักภักดีเทิดทูนไว้เหนือเกล้า

สีชมพู

หมายถึง ความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์