สานฝัน ปันความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

สานฝัน ปันความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 และจัดกิจกรรมเสริมความรู้ทางวิชาการให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ขอขอบคุณ วิทยากรและการสนับสนุนจากคุณครูทุกท่านในกลุ่มสาระการเรียนรู้
?กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
?คุณครูมุกดา เสนาฤทธิ์
?คุณครูปาณิสรา เกปัน
?คุณครูจริยาภรณ์ ตามบุญ
?คุณครูวราพร รัตนน้ำอ้อม
?กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
?คุณครูบัญชา คำธานี
?คุณครูพิทยา แหลมคม
?กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
?คุณครูอนุวรรณ สิมลี
?คุณครูนิตยา หอมทอง
?คุณครูปิยะฉัตร แสงอินทร์
?คุณครูพิมพ์ลภัส เดชดำรงรักษ์
?คุณครูเพ็ญประภา อินทรปัญญา
?คุณครูสุชานาถ ภูพานเพชร
?คุณครูอภิรดี ศักดิ์คันธภิญโญ
?คุณครูนัทชดา จิตรจักร์
ขอชื่นชมในความตั้งใจ การพัฒนาตนเอง พัฒนาสื่อการสอน นวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลงสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ะ
ขอขอบคุณทีมวิชาการ และคณะครูทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมค่ะ