สานฝัน ปันความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

สานฝัน ปันความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 และจัดกิจกรรมเสริมความรู้ทางวิชาการให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ขอขอบคุณ วิทยากรและการสนับสนุนจากคุณครูทุกท่านในกลุ่มสาระการเรียนรู้
🙏กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
👉คุณครูมุกดา เสนาฤทธิ์
👉คุณครูปาณิสรา เกปัน
👉คุณครูจริยาภรณ์ ตามบุญ
👉คุณครูวราพร รัตนน้ำอ้อม
🙏กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
👉คุณครูบัญชา คำธานี
👉คุณครูพิทยา แหลมคม
🙏กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
👉คุณครูอนุวรรณ สิมลี
👉คุณครูนิตยา หอมทอง
👉คุณครูปิยะฉัตร แสงอินทร์
👉คุณครูพิมพ์ลภัส เดชดำรงรักษ์
👉คุณครูเพ็ญประภา อินทรปัญญา
👉คุณครูสุชานาถ ภูพานเพชร
👉คุณครูอภิรดี ศักดิ์คันธภิญโญ
👉คุณครูนัทชดา จิตรจักร์
ขอชื่นชมในความตั้งใจ การพัฒนาตนเอง พัฒนาสื่อการสอน นวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลงสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ะ
ขอขอบคุณทีมวิชาการ และคณะครูทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมค่ะ