สอนเสริม เติมความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

สอนเสริม เติมความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
👉วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 ,4 และสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนชั้น ม.2,5
👉ขอขอบคุณ วิทยากรคนเก่ง และการสนับสนุนจากคุณครูทุกท่านในกลุ่มสาระการเรียนรู้
🏆กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
🙏คุณครูมุกดา เสนาฤทธิ์
🙏คุณครูนฤมล พิพัธนบรรจง
🙏คุณครูมลศรี คำแก้ว
🙏คุณครูนภาพร ตาดี
🙏คุณครูธัญจิรา หารวาระ
🙏คุณครูประภาวรรณ์ นาถมทอง
🏆กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🙏คุณครูนิตกรณ์ ศรีพิมพ์สอ
🙏คุณครูปียะ เกปัน
🙏คุณครูพิมทิพย์ สายแสน
ขอขอบพระคุณ ท่านผอ.สุรเชษฐ รูปต่ำ ท่านรองทุกท่าน ทีมวิชาการ ทีมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนคณะครูทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนค่ะ