สถานศึกษาปลอดภัย (Safety School) กิจกรรมซักซ้อมเผชิญเหตุอัคคีภัย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผอ. โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน สถานศึกษาปลอดภัย (Safety School) กิจกรรมซักซ้อมเผชิญเหตุอัคคีภัย นำโดย นายอวตาร บริบูรณ์วัฒน์ รอง ผอ.บริหารกิจการนักเรียน ,นายเทวา รุทเทวิน รอง ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป ,คณะครูจำนวน 20 คน และนักเรียน 13 ห้องเรียน จำนวน 546 คน โดยมี เจ้าหน้าพนักงานป้องกันสาธารณภัย นายจักรพงษ์ แก้วหย่อง, นายวัชชิรุณ ภูมรินทร์,นายเวียงชัย นิบุญธรรม จากสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวน,นายดำรงเดช แก้ววิไสย ,น.ส.ชัชฎาภรณ์ ศรีนวล นักวิชาการสาธารณสุข จาก รพร.กระนวน เป็นวิทยาการอบรมให้ความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันภัยจากอุบัติเหตุ (Accident) ด้านการเผชิญเหตุเกิดอัคคีภัย และการเอาตัวรอดในสถานการณ์จริงได้ กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนให้ความสนใจและได้ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จำลอง ได้รับความรู้และเกิดทักษะ บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ที่นักเรียนจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน