ลูกน้ำเงิน-ชมพู เคารพกฏ ลดอุบัติเหตุ ใช้นวัตกรรม 6S ดำเนินงาน

ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกประเทศกำลังเผชิญอยู่ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 4 ปีย้อนหลังพบว่า ปี 2556-2559 เกิดอุบัติเหตุจำนวน 6 ครั้ง 8
ครั้ง, 3 ครั้ง (มีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 คน) และ 2 ครั้งตามลำดับ และมีสถิติการสวมหมวกนิรภัยเพียง 73% ทางโรงเรียนจึงได้คิดค้นนวัตกรรม 6S ซึ่งเป็นแนวทำงในการดำเนินานเพื่อลดสถิติารเกิดอุบัติเหตุ