ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสตีม ศึกษา (STEAM Education) เพื่อส่งเสริมสมรรถะผู้เรียนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) ทาง OBEC Channel

วันนี้ เวลา 09.00 น. ท่านผู้อำนวยการพัชรินทร์ ไชยสมบัติ มอบหมายให้ รองฯวัชระ ขันสังข์พร้อมด้วย คณะครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย หัวหน้าฯนิตกรณ์ ศรีพิมพ์สอ และคณะครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ นำโดย หัวหน้าฯบัญชา คำธานี เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสตีม
ศึกษา (STEAM Education) เพื่อส่งเสริมสมรรถะผู้เรียนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) ทาง OBEC Channel ณ ห้องสมาคมฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน