รางวัลเยาวชนต้นแบบ (ระดับชาติ) ดีเด่น สาขาเยาวชนด้านการศึกษาดีเด่น และสาขาเยาวชนด้านจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น จากองค์กรสภาสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รางวัลเยาวชนต้นแบบ (ระดับชาติ) ดีเด่น สาขาเยาวชนด้านการศึกษาดีเด่น และสาขาเยาวชนด้านจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น จากองค์กรสภาสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
?นายธนากร น้อยเสนา
?นางสาววรรณิสา สูนพันโน
?เด็กหญิงนิธยาภรณ์ บุตราช
?นางสาวปริศนา ศรีไชยพล
?นางสาวกมลวรรณ พันธฤทธิ์
ขอขอบคุณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
??หัวหน้าสุวลักษณ์ เรืองวิเศษ
??คุณครูสุพัฒน์ ศรีกงพาน
พร้อมคณะครูทุกท่าน
และขอแสดงความยินดีกับ
???คุณครูสุพัฒน์ ศรีกงพาน
ได้รับโล่เกียรติคุณ บุคคลต้นแบบ ดีเยี่ยม (ระดับชาติ) ประเภท บุคคลต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเยี่ยม