รางวัลเยาวชนต้นแบบ (ระดับชาติ) ดีเด่น สาขาเยาวชนด้านการศึกษาดีเด่น และสาขาเยาวชนด้านจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น จากองค์กรสภาสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รางวัลเยาวชนต้นแบบ (ระดับชาติ) ดีเด่น สาขาเยาวชนด้านการศึกษาดีเด่น และสาขาเยาวชนด้านจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น จากองค์กรสภาสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
👏นายธนากร น้อยเสนา
👏นางสาววรรณิสา สูนพันโน
👏เด็กหญิงนิธยาภรณ์ บุตราช
👏นางสาวปริศนา ศรีไชยพล
👏นางสาวกมลวรรณ พันธฤทธิ์
ขอขอบคุณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
👏🙏หัวหน้าสุวลักษณ์ เรืองวิเศษ
👏🙏คุณครูสุพัฒน์ ศรีกงพาน
พร้อมคณะครูทุกท่าน
และขอแสดงความยินดีกับ
👏👉🏆คุณครูสุพัฒน์ ศรีกงพาน
ได้รับโล่เกียรติคุณ บุคคลต้นแบบ ดีเยี่ยม (ระดับชาติ) ประเภท บุคคลต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเยี่ยม