รางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา แห่งประเทศไทย

?รางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา แห่งประเทศไทย
?ขอขอบพระคุณ ท่าน ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ พร้อมทีมบริหาร ที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำลังใจ และให้โอกาสในการทำงาน
?ขอขอบพระคุณ คณะครู บุคลากร โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ทุกท่าน ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในทุก ๆ งาน