รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น ยุวมัคคุเทศก์ แนะนำสินค้าของดีในจังหวัดเป็นภาษาญี่ปุ่น

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น
ยุวมัคคุเทศก์ แนะนำสินค้าของดีในจังหวัดเป็นภาษาญี่ปุ่น
ขอขอบคุณ ทีมคุณครูผู้ฝึกซ้อม
?หัวหน้าอนุวรรณ สิมลี
?คุณครูจิรัชญา สีสุพัฒน์
?คุณครูณาตยาณี บุตทนุ
?คุณครูนรินทร์ทา เนื่องมัจฉา
?Miss Makiko Yukimori
พร้อมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกท่าน
ขอขอบคุณ จดหมายข่าวสวยๆ
ออกแบบโดย คุณครูจิรัชญา สีสุพัฒน์