รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565 (ผู้อำนวยการโรงเรียนมัยมศึกษาดีเด่น)

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับ ท่านผู้อำนวยการพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565 (ผู้อำนวยการโรงเรียนมัยมศึกษาดีเด่น) และท่านรองผู้อำนวยการเทวา รุทเทวิน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ด้านทำคุณประโยชน์ต่อการมัธยมศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)