ผลการทดสอบ ONET ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

?ผลการทดสอบ ONET ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
มีพัฒนาการสูงขึ้นจากปีที่แล้ว
ทุกรายวิชา และมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าระดับประเทศ ทุกรายวิชา ดังนี้
?วิชาภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ยปี 2562 ? 55.44
คะแนนเฉลี่ยปี 2563 ? 61.96
คะแนนเฉลี่ยปี 2564 ? 72.36
เพิ่มขึ้น + 10.40 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.79)
?วิชาภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยปี 2562 ? 32.60
คะแนนเฉลี่ยปี 2563 ? 37.84
คะแนนเฉลี่ยปี 2564 ? 48.39
เพิ่มขึ้น + 10.55 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.88)
?วิชาคณิตศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยปี 2562 ? 24.10
คะแนนเฉลี่ยปี 2563 ? 27.84
คะแนนเฉลี่ยปี 2564 ? 32.78
เพิ่มขึ้น + 4.94 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.74)
?วิชาวิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยปี 2562 ? 29.48
คะแนนเฉลี่ยปี 2563 ? 30.22
คะแนนเฉลี่ยปี 2564 ? 36.34
เพิ่มขึ้น + 6.12 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.25)