ผลการทดสอบ ONET ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

?ผลการทดสอบ ONET
ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
มีพัฒนาการสูงขึ้นจากปีที่แล้ว
ทุกรายวิชา และมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าระดับประเทศ ทุกรายวิชา ดังนี้
?วิชาภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ยปี 2563 ? 43.95
คะแนนเฉลี่ยปี 2564 ? 66.84
เพิ่มขึ้น + 20.44 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.51)
?วิชาภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยปี 2563 ? 25.52
คะแนนเฉลี่ยปี 2564 ? 35.49
เพิ่มขึ้น + 9.93 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.91)
?วิชาคณิตศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยปี 2563 ? 24.41
คะแนนเฉลี่ยปี 2564 ? 28.33
เพิ่มขึ้น + 7.05 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.88)
?วิชาวิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยปี 2563 ? 30.54
คะแนนเฉลี่ยปี 2564 ? 40.42
เพิ่มขึ้น + 11.77 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.54)
?วิชาสังคมศึกษา
คะแนนเฉลี่ยปี 2563 ? 35.83
คะแนนเฉลี่ยปี 2564 ? 43.38
เพิ่มขึ้น + 6.51 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.17)