โล่รางวัลชนะเลิศการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

??วันที่ 4 เมษายน 2565
ท่าน ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ มอบหมายให้นางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ นางฉวีวรรณ พลธรรม และนางสาวศศิกาญจน์ ชุมแวงวาปี นำนักเรียน เข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรางวัลชนะเลิศ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา
โดย สำนักงานพระสอนศีลธรรม
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ขอขอบคุณ ท่านดร. สุรเชษฐ รูปต่ำ ท่านรองทุกท่าน คณะครูบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้