รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ”ผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี การศึกษา 2564”

?โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายอวตาร บริบูรณ์วัฒน์ และนางสาวชนิดา คุ้มศรีไวย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
?ในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ”ผู้นำการบริหารจัดการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี การศึกษา 2564” จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการประชุมใหญ่สามัญฯ และอบรมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2564 เรื่อง “ก้าวอย่างมั่นใจ…ในโลกยุคปัจจุบัน” ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยา(NICE)