รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน ซึ่งนักเรียนพยาบาลสนาม คณะครูงานอนามัยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ไปตามจุดเสี่ยงต่างๆที่มีแหล่งน้ำขังและมีการแจกทรายอะเบทในห้องสำนักงานทุกห้อง