มหกรรมกิจกรรมกีฬาภายใน “ศรีกระนวนเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมกีฬาภายใน “ศรีกระนวนเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร หัวหน้าคณะสี คณะครู และบุคลากรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวก สนับสนุน ร่วมแรงร่วมใจและดูแลลูกๆ นักเรียน ในการจัดกิจกรรมกีฬาภายในครั้งนี้ แม้จะมีปัญหาและอุปสรรคบ้าง แต่กิจกรรมทุกอย่างก็สำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้