พัฒนา Application เพื่อบริหารจัดการข้อมูล Big Data แบบ Smart

วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม นำโดย ท่านดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทีมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้โปรแกรมห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) และการใช้แอปพลิเคชัน D-School สนับสนุนระบบการเรียนการสอน โดยพัฒนาระบบคลังแผนการจัดการเรียนรู้ คลังสื่อนวัตกรรมการสอน ลดการใช้กระดาษ (Paperless) พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสกูลแพลตฟอร์มเปลี่ยนผ่านคุณภาพการศึกษาสู่ยุคดิจิทัล (Digital Education Transformation) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรจัดเก็บข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมการสอนไว้บนแพลตฟอร์ม Google Cloud ลิงค์ข้อมูลไว้บนมือถือโดยใช้แอปพลิเคชันที่โรงเรียนพัฒนาขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ลดวิธีการ ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดต้นทุนในการดำเนินการ ลดภาระครู สามารถยกระดับประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาอย่างบูรณาการ สร้างครูสมรรถนะสูง พลิกโฉมการเรียนการสอน พัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้นักเรียนเต็มศักยภาพ และการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ ด้วยแอปมือถือแบบ Mobile School "ย่อโรงเรียนไว้ในมือ"อีก 1 ขั้น ของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  โดยการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของ ท่านดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ   ขอขอบคุณ คุณครูจักรพงษ์ จักรพงษ์ อามาตย์สมบัติ คนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ที่ได้คิดค้น พัฒนา Application เพื่อบริหารจัดการข้อมูล Big Data แบบ Smart  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมพลิกโฉมการเรียนการสอน พัฒนาห้องเรียนไฮบริด ด้วยนวัตกรรม Digital School ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด