ผู้บริหารตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ ICT

ผอ.พัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้บริหาร พร้อมรองเทวา รุทเทวินทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ตรวจเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ ICT และกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะครู