ผู้นำชุมขนกำหนดนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานบ้านและชุมชนปลอดบุหรี่

นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม พร้อมรองผู้อำนวยการ ร่วมกับอำเภอกระนวน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด สถานีตำรวจภูธรกระนวน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาคมมาตรการชุมชนปลอดบุหรี่ผลักดันให้ ผู้นำชุมขนกำหนดนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานบ้านและชุมชนปลอดบุหรี่ และได้ชี้แจงขอความร่วมมือในชุมชน ไม่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่เยาวชน ตามกฏหมายกำหนด พร้อมทั้งมอบป้ายแก่ร้านค้าที่ไม่จำหน่ายเหล้าบุหรี่แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ได้แก่ ร้านซาฮะเฮง ร้านเต๊กฟามาซี