ประชุม หารือแนวทางเข้าร่วมโครงการสุดยอดผู้นำ (Leadership Summit)

2 พฤษภาคม 2565 ประชุมหารือแนวทางเข้าร่วมโครงการสุดยอดผู้นำ (Leadership Summit) โดย Jump Foundation และ Uniliver England ร่วมกับ อำเภอกระนวน ศูนย์บูรณาการกระนวนเป็นหนึ่ง และศูนย์ TIC โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม โดยมี
?นายทวิช พิมพะ นายอำเภอกระนวน/ประธานชมรมTO BE NUMBER ONE อ.กระนวน ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวชน TO BE NUMBER ONE(TIC) ดร.มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการกระนวนเป็นหนึ่ง นายอวตาร บริบูรณ์วัฒน์ นางสาวชนิดา คุ้มศรีไวย์ นายวัชระ ขันสังข์ และนางสาวสุพรรษา ธรรมสโรช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะคุณครูหมวดภาษาต่างประเทศ คณะคุณครู และกลุ่มนักเรียนแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE ร่วมนำเสนอผลงานของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ต่อคุณ Hannah. Thompson (ผู้อำนวยการโครงการฯ) และคุณชาญณรงค์ เหลวกูล (ประธานศิษย์เก่า คณะศิลปกรรม. มข.)

ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำเยาวชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เหล่าผู้นำเยาวชนและระบุจุดเติบโตขึ้น พร้อมทั้งสำรวจแนวคิดในการเป็นผู้นำร่วมกัน
2.สร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนผ่านทางความเห็นอกเห็นใจ เพื่อเพิ่มความตระหนักในบทบาทของตน และเพิ่มความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในชุมชนของพวกเขา
3.Engage Youth in Social Impact สร้างการเข้าไปมีส่วนร่วมให้กับเยาวชนในการสร้างผลกระทบทางสังคม เพื่อให้ยุทธศาสตร์และทักษะกับเยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วมเคลื่อนไหวในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกกับชุมชนของพวกเขา
??ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทุกท่านที่สนับสนุนโครงการดีๆ
ขอบคุณทีมผู้บริหาร ขอบคุณทีมสถานที่ ขอบคุณทีมอาหารและเครื่องดื่ม ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม