ประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

ในวันที่26 ตุลาคม 2565 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 แจ้งการดำเนินงานของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบและให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมการแสดงความเห็นในการจัดการเรียนการสอนครับ