ประกาศโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

-------------------------------------------------------------------------