ประกาศโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เรื่อง รับสมัครแม่ค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครถึง วันที่ 24 ตุลาคม 2565

ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครถึง วันที่ 24 ตุลาคม 2565 สามารถติดต่อสมัครได้ไม่เว้นวันหยุดราชการ