ประกาศโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ยามรักษาการณ์

ประกาศโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ยามรักษาการณ์