นายสมยศ รัตนถา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ”ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2564”

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นายสมยศ รัตนถา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ”ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2564” จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมีนายสุเทพจินดา สีแก้วรัตนะ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นตัวแทนรับมอบโล่ฯ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ : ความปลอดภัยในสถานศึกษา” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ในโอกาสนี้ ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายอวตาร บริบูรณ์วัฒน์ และ นายวัชระ ขันสังข์ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้