นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565 นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม นายสมยศ รัตนถา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม พร้อมด้วย คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และ ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ในโอกาสที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบปะและให้กำลังใจคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน ในโอกาสนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมและโครงการเด่น
ของโรงเรียน อาทิ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น, ห้องดาราศาสตร์, ห้องสะเต็มศึกษา, การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และสถานศึกษาปลอดภัย เป็นต้น

ขอขอบคุณ คณะครู และบุคลากรทุกท่าน ที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับท่าน ผอ.สพม.ขอนแก่น และคณะผู้ติดตามในวันนี้เป็นอย่างดี