นักเรียนชมรม TO BE NUNBER ONE เข้าร่วมนำเสนอนิทรรศการผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE และทำการแสดงพิธีปิดศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

📣วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. 📣 นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวชนิดา คุ้มศรีไวย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ และคณะครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ได้นำนักเรียนชมรม TO BE NUNBER ONE เข้าร่วมนำเสนอนิทรรศการผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE และทำการแสดงพิธีปิดศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จากภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งสิ้น 300 คน

TO BE NUMBER ONE SKWK. ☝️❤️👏
14:13 101 Kru-tik รูป