ติวเข้มเติมเต็มความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ติวเข้มเติมเต็มความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 และจัดกิจกรรมเสริมความรู้ทางวิชาการให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ขอขอบคุณ วิทยากรและการสนับสนุนจากคุณครูทุกท่านในกลุ่มสาระการเรียนรู้
?กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
?คุณครูบัญชา คำธานี
?คุณครูมัณฑนกร พูนขุนทศ
?กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
?คุณครูสุวลักษณ์ เรืองวิเศษ
?คุณครูชลิดา ชาติมนตรี
?คุณครูฐนธัช ยินทะไชย
?กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
?คุณครูนิตกรณ์ ศรีพิมพ์สอ
?คุณครูศุภรัศมิ์ เพ็ญสุข
?คุณครูวาสนา สอดศรี
ขอชื่นชมในความตั้งใจ การพัฒนาตนเอง พัฒนาสื่อการสอน นวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลงสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ะ
ขอขอบคุณทีมวิชาการ และคณะครูทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ขอขอบคุณ คุณครูชญาณิทิพย์ เขจรสิทธิ์ ที่ช่วยออกแบบจดหมายข่าว และจัดทำเกียรติบัตรอย่างสวยงาม รวดเร็ว