ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นและคณะกรรมการฯ นิเทศติดตามการเยี่ยมบ้านนักเรียนและการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ ธำรงชัยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นและคณะกรรมการฯ ในการนิเทศ ติดตามการเยี่ยมบ้านนักเรียน และการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมี นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของโรงเรียน โดยการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรณีนักเรียนยากจน นักเรียนพิการ หรือด้อยโอกาสจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการหลุดออกจากระบบ
ในโอกาสนี้คณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ของ นางสาวปลายฝน คูณคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ บ้านนามูล ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งร่วมกันมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวนักเรียน การดำเนินงานรับการนิเทศ ติดตามฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน #ศรีกระนวนเป็นหนึ่ง ❤️