จัดกิจกรรมค่ายศิลปะสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ สู่แรงบันดาลใจ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านศิลปะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น