งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียนเข้ารับการประเมิน กำกับติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการเปิดเรียนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียนเข้ารับการประเมิน กำกับติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการเปิดเรียนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จากท่านรองอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ รองผอ.สพม.ขอนแก่น และคณะศึกษานิเทศน์ สพม.ขอนแก่นร่วมกับเจ้าหน้าสาธารณสุข/เจ้าหน้าที่รพร.สมเด็จพระยุพราชกระนวนฝ่ายควบคุมโรค