คุณครูสุพัฒน์ ศรีกงพาน ได้รับรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม” และ “รางวัลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ระดับดีเยี่ยม ระดับเขตตรวจราชการที่ 12

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับ คุณครูสุพัฒน์ ศรีกงพาน
ได้รับรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม” และ “รางวัลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ระดับดีเยี่ยม ระดับเขตตรวจราชการที่ 12