คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา2565 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา2565 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา นำโดยท่านรองอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ประธานกรรมนิเทศ ติดตาม โดยท่านผู้อำนวยการพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ได้กล่าวต้อนรับท่านคณะกรรมการในครั้งนี้ด้วย