ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูฉวีวรรณ พลธรรม ที่ได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565 สาขา การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูฉวีวรรณ พลธรรม ที่ได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565 สาขา การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศ