กิจกรรม Kick Off รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% อำเภอกระนวน และภาคีเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการร่วมกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอกระนวน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ร่วมกับภาคีเครือข่าย

กิจกรรม Kick Off รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% อำเภอกระนวน และภาคีเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการร่วมกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอกระนวน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดย นายทวิช พิมพะ นายอำเภอกระนวน เป็นประธานในพิธี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรกระนวน ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระนวน , นายกเทศบาลเมืองกระนวน, องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น, รพร.กระนวน, เครือข่ายกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, วิทยาลัยการอาชีพกระนวน สถานศึกษาและหน่วยงานเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์สวมใส่หมวกนิรภัย ณ หน้าที่ว่าการอำเภอกระนวน และขับขี่รถจักรยานยนต์ประชาสัมพันธ์ ตามถนนสายหลักของอำเภอกระนวน นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผอ.รร.ศรีกระนวนวิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและแกนนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับนักเรียน มีการเชื่อมโยงกิจกรรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการตายและการบาดเจ็บในกลุ่มเด็กและเยาวชนในการที่ใช้รถจักรยานยนต์” (TSY Program) บูรณาการสู่นวัตกรรม Krunuan Safe Youth (KSY) ภายใต้กลยุทธ์กระนวนเป็นหนึ่ง กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนให้ความร่วมมือและสนใจเป็นอย่างมาก และแกนนำนักเรียนจะได้นำผลการทำกิจกรรมมาขยายต่อยอดให้กับเพื่อนๆ นักเรียนในโรงเรียนในโอกาสต่อไป