สรงน้ำพระพุทธรูปพระศิริพุทธมงคล

สรงน้ำพระพุทธรูปพระศิริพุทธมงคล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 12 เมษายน 2565