กิจกรรมเติมความรู้บูรณาการสู่ความคิดขั้นสูง

กิจกรรมเติมความรู้บูรณาการสู่ความคิดขั้นสูง วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 และจัดกิจกรรมเสริมความรู้ทางวิชาการให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ขอขอบคุณ วิทยากรและการสนับสนุนจากคุณครูทุกท่านในกลุ่มสาระการเรียนรู้
?กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
?คุณครูมุกดา เสนาฤทธิ์
?คุณครูสาทิตย์ ผาบชมภู
?คุณครูลัดดาวัลย์ ศรีชาติ
?กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
?คุณครูอนุวรรณ สิมลี
?คุณครูรุจิเรข จันบัติ
?คุณครูประมวญจิตต์ พันธุ์เสือทอง
?คุณครูภาวิตา เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
?คุณครูอวัสดี แสนบุรี
?คุณครูนัทชดา จิตรจักร์
?คุณครูพิมพ์ลภัส เดชดำรงรักษ์
?คุณครูอภิรดี ศักดิ์คันธภิญโญ
?คุณครูนิตยา สิงห์สุธรรม
?กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
?คุณครูสุวลักษณ์ เรืองวิเศษ
?คุณครูศิลายุ ชาบัณฑิตพุฒ
?คุณครูสุริยา นามไพร
ขอชื่นชมในความตั้งใจ การพัฒนาตนเอง พัฒนาสื่อการสอน นวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลงสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ะ
ขอขอบคุณทีมวิชาการ และคณะครูทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมค่ะ