กิจกรรมค่าย Art Camp Basic & Skill ปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำโดยคุณครูสมจิตร ภูพานเพชร หัวหน้ากลุ่มสาระจัดกิจกรรมค่าย Art Camp Basic & Skill ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้พื้นฐานการและพัฒนาทักษะด้านศิลปะ