การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้โปรแกรมห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom และการใช้แอพลิเคชั่น D-School สนับสนุนการเรียนการสอน

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้โปรแกรมห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom และการใช้แอพลิเคชั่น D-School สนับสนุนการเรียนการสอน ดูภาพกิจกรรม